Hot line (24 hrs) +66 81 612 9952

Combo Tokyo 5 วัน 3 คืน

Code XJNRT-ARP001
Destination ญี่ปุ่น
Duration 5 days 3 nights
Depart time 19:00
Combo Tokyo 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) รหัสทัวร์ XJNRT-ARP001 • ชมความสวยงา...

Combo Tokyo 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

รหัสทัวร์ XJNRT-ARP001

• ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
• ชื่นชมความงามของดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งมอส [ตามสภาพอากาศ]
• ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
• เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
• ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในเมืองโตเกียว ณ ย่านดังชินจูกุ
• ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2560:

• วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2560

• วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560

• วันที่ 1-5, 8-12, 15-20, 22-29 มิถุนายน 2560

• วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560

_____________________________________________________________________________________

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ

 

• 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

• 23.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
หมายเหตุ **เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45-60 นาที **

วันที่ 2: นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซน

 

• 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว วัดอาซะกุซ่า (Asakusa Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณ ประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด

• กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

• บ่าย อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (Hakone) ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (Lake Ashinoko) ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) เดินทางโดยรถโค้ชขึ้นหุบเขา ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำ หนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

• ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

• พักที่ Jiragano Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

• Special Highlight เมนูขาปูยักษ์ / ล่องเรือ /พักออนเซน

Meals : Lunch, Dinner
วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]-ชมชิบะซากุระ [พิ้งค์มอส]-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ

 

• เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย

• กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

• บ่าย ชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา
ตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ญี่ปุ่นนำมา ปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดู คล้ายกับดอกซากุระ

ให้ท่านอิสระย่านช้อปปิ้งชินจุกุ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น

• ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ **ชมชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส) กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2560**

Meals : Breakfast, Lunch
วันที่ 4: อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซี

 

• เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซี เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

ดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ Space Mountain, ระทึกขวัญกับ Haunted Mansion บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ Splash Mountain, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ Jungle Cruise, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ Buzz Light Year’s Astro Blasters เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง จินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ Walt Disney หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก อย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่

ดิสนีย์ซี (สำหรับท่านที่ไปดิสนี่ย์ซี ไม่รวมค่าโมโนเรลนั่งเข้าไปด้านใน 500 เยน) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนใน การก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น Indiana Jone, Little Mermaid และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียว ศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดังย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับ ร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่น หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ

ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า

*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *

Meals : Breakfast
วันที่ 5: สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

 

• 09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง **

• 13.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Meals : In-flight

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
• ค่าประกันคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง, อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

✕ ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
✕ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
✕ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
✕ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
✕ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
✕ ค่าทิปท่านละ 2,000 เยน

การสำรองที่นั่ง:

• ชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
• แจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามสายการบินกำหนด

เงื่อนไขการยกเลิก:

• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน – ขอเก็บเงินมัดจำ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน – ขอเก็บเงินค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• ในกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข

• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปทัวร์สามารถออกเดินทางได้แน่นอน จึงจะทำการซื้อตั๋วภายในประเทศ มิฉะนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น !!
3. รายการอาหาร หรือ โรงแรม ที่ระบุไว้ล่วงหน้า อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
5. โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
6. ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ Triple [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ Triple ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป**

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร
- สำหรับท่านไม่สามารถทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานอาหารทะเล น้ำจืดหรือทะเลอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึก หอย กุ้ง ปู หรืออย่างใดก็ตาม ทางร้านจะจัดเมนูให้ตามความเหมาะสมต่อไป
- สำหรับท่านที่ทานมังสวิรัติ ร้านอาหารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะจัดเป็นเมนูที่เป็นผัก หรือเต้าหู้ให้แทน
- ส่วนกรณีที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดของอาหารล่วงหน้า เช่น ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู ไม่ทานอาหารทะเล เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับพาสปอร์ตจีนแดง

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ ***ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง***
1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทำงาน Work permit ถ่ายสำเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

***บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น***

Remark

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า**

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ**

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

________________________________________________________________________

Whatever your preference for the vacation of your dreams, we offer the highest standards of service and you can be assured that some things do remain wonderfully constant.

"We’re confident you will enjoy your stay."

Travel Corner Co.,Ltd.

191 Silom Complex 17th flSilom Road, SilomBangkok 10500 Thailand

 Hot line (24 hrs) +66 81 612 9952

Send us a message